Protecția datelor


NEWORK RECRUITING GERMANY are un interes deosebit în asigurarea securității prelucrării informațiilor și utilizarea atentă a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește evoluția rapidă a domeniului informaticii, dorim să venim în întâmpinarea nevoii crescute de securitate a oamenilor și a societății. Protejarea drepturilor individuale ale clienților, partenerilor de afaceri și angajaților constituie obiectivul nostru declarat. În principiu, utilizarea paginilor de internet ale NEWORK RECRUITING GERMANY este posibilă fără furnizarea de date cu caracter personal. Dacă o persoană vizată dorește să solicite servicii speciale ale societății noastre prin intermediul paginii noastre de internet, poate fi totuși necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există temei legal pentru o astfel de prelucrare, obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al persoanei vizate, se realizează întotdeauna în acord cu Regulamentul general privind protecția datelor și cu normele naționale privind protecția datelor aplicabile pentru NEWORK RECRUITING GERMANY Prin prezenta declarație de confidențialitate, societatea noastră dorește să informeze publicul cu privire la tipul, amploarea și scopul datelor cu caracter personal colectate, utilizate și prelucrate de noi. De asemenea, persoanele vizate sunt informate prin prezenta declarație de confidențialitate cu privire la drepturile lor.

În calitatea de operator, NEWORK RECRUITING GERMANY a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice, în vederea asigurării unei protecții cât mai cuprinzătoare a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei pagini de internet. Totuși, transferurile de date pe internet pot prezenta breșe de securitate, astfel că nu se poate asigura protecție absolută. Din acest motiv, orice persoană are posibilitatea de a ne transmite date cu caracter personal pe căi alternative, de ex. telefonic.

1. Definiții

Declarația de confidențialitate a NEWORK RECRUITING GERMANY are la bază termeni utilizați de autoritatea legislativă și de reglementare europeană la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastră de confidențialitate trebuie să fie ușor de lecturat și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil termenii utilizați.

Noi utilizăm în prezenta declarație de confidențialitate, printre altele, următorii termeni:

a) Date cu caracter personal: Constituie date cu caracter personal toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană vizată”). Se consideră că este identificabilă o persoană fizică care poate fi identificată în mod direct sau indirect, îndeosebi prin asocierea cu o informație de identificare precum un nume, cu un cod de identificare, cu date despre locație, cu un identificator online sau cu una sau mai multe caracteristici speciale, care constituie expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

b) Persoană vizată: Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal se prelucrează de către operator.

c) Prelucrare: Prin prelucrare se înțelege orice operațiune efectuată cu sau fără ajutorul unei proceduri automatizate sau orice serie de astfel de operațiuni cu privire la date cu caracter personal, cum ar fi înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de furnizare, compararea sau legarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Limitarea prelucrării: Limitarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul limitării prelucrării lor viitoare.

e) Crearea de profiluri: Crearea de profiluri reprezintă orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea acestor date cu caracter personal, în vederea evaluării anumitor aspecte personale referitoare la o persoană fizică, îndeosebi în vederea analizării sau prezicerii aspectelor legate de performanța în muncă, situația economică, starea de sănătate, preferințe personale, interese, seriozitate, comportament, reședință sau schimbarea localității respectivei persoane fizice.

f) Pseudonimizarea: Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal să nu mai poată fi asociate cu o anumită persoană vizată fără obținerea unor informații suplimentare, în măsura în care aceste informații suplimentare se păstrează separat și fac obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care garantează că datele cu caracter personal nu se asociază cu o persoană fizică identificată sau identificabilă.

g) Operator: Operatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism care decide singur sau împreună cu alții cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă scopurile și mijloacele respectivei prelucrări sunt prevăzute de legislația UE sau de legislația statelor membre, operatorul poate, respectiv criteriile numirii sale pot fi prevăzute de legislația UE sau de legislația statelor membre.

h) Persoană împuternicită de către operator: Persoana împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar: Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care face publice datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba sau nu în cazul acesteia despre un terț. Autoritățile care pot să primească date cu caracter personal în cadrul unei anumite solicitări de investigare în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statelor membre nu sunt totuși considerate destinatari.

j) Terț: Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, cu excepția persoanei vizate, a operatorului, a persoanei împuternicite de către operator și a persoanelor care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub răspunderea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.

K) Consimțământ: Consimțământul reprezintă orice manifestare voluntară de voință, specifică și informată, sub forma unei declarații sau a unui alt act de confirmare neechivoc, prin care persoana vizată dă de înțeles că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

NEWORK RECRUITING GERMANY | Gheorghe Doja Street 147 | 100164 Ploiesti

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

NEWORK RECRUITING GERMANY
Responsabil cu protecția datelor
Gheorghe Doja Street 147
100164 Ploiesti
Telefon: +40 756 099877
E-mail: office@nework.ro

Orice persoană vizată se poate adresa pentru orice întrebare sau sugestie privind protecția datelor direct responsabilului nostru cu protecția datelor.

4. Module cookie
Paginile de internet ale NEWORK RECRUITING GERMANY utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care se arhivează și se stochează într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet. Numeroase pagini de internet și servere utilizează module cookie. Multe module cookie conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al modulului cookie. El constă dintr-o succesiune de caractere prin care se pot aloca pagini de internet și servere browserului de internet concret în care s-a stocat modulul cookie. Aceasta permite paginilor de internet și serverelor vizitate să facă distincția între browserul de internet individual al persoanei vizate și alte browsere de internet care conțin alte module cookie. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul unui ID cookie unic.

Cu ajutorul unui modul cookie se pot optimiza informațiile și ofertele de pe pagina noastră de internet în sensul utilizatorului. Modulele cookie ne permit să recunoaștem utilizatorii paginii noastre de internet. Scopul acestei recunoașteri este acela de a ușura utilizatorilor folosirea paginii noastre de internet. Persoana vizată poate împiedica oricând setarea modulelor cookie de către pagina noastră de internet cu ajutorul setării corespunzătoare a browserului de internet utilizat și de a se opune astfel permanent setării de module cookie. De asemenea, modulele cookie deja setate pot fi șterse oricând prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe informatice. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet actuale. Uneori, dacă persoana vizată dezactivează setarea de module cookie în browserul de internet utilizat, funcțiile paginii noastre de internet nu vor putea fi folosite integral.


5. Înregistrarea tuturor datelor și informațiilor cu caracter general

Pagina de internet a NEWORK RECRUITING GERMANY înregistrează la fiecare apelare a paginii de internet de către o persoană vizată sau un sistem automatizat o serie de date și informații cu caracter general. Aceste date și informații cu caracter general se stochează în fișierele jurnal ale serverelor. Se pot înregistra (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) pagina de internet de pe care un sistem de accesare ajunge la pagina noastră de internet (așa-numitul Referrer), (4) subsite-urile care se activează printr-un sistem de accesare a paginii noastre de internet, (5) data și ora accesului la pagina de internet, (6) o adresă de protocol internet (adresă IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare care servesc la asigurarea securității în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Atunci când utilizează aceste date și informații cu caracter general, NEWORK RECRUITING GERMANY nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Aceste informații sunt indispensabile pentru (1) a furniza corect conținuturile paginii noastre de internet, (2) pentru a optimiza conținuturile paginii noastre de internet și publicitatea la acestea, (3) pentru a asigura capacitatea de funcționare permanentă a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei paginii noastre de internet, precum și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate în mod anonim sunt așadar evaluate de NEWORK RECRUITING GERMANY, pe de o parte din punct de vedere statistic, iar pe de altă parte cu scopul de a spori nivelul de protecție și securitate a datelor în societatea noastră, pentru a asigura în final un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime din fișierul jurnal de pe server se stochează separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

6. Posibilitate de contact prin intermediul paginii de internet

Pagina de internet a NEWORK RECRUITING GERMANY conține în temeiul prevederilor legale informații care permit contactarea rapidă pe cale electronică a societății noastre, precum și comunicarea directă cu noi, ceea ce, de asemenea, include o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresă de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează pe e-mail sau printr-un formular de contact operatorul, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată se stochează automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de o persoană vizată operatorului se stochează în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu sunt transmise mai departe către terți.

7. Ștergerea și blocarea sistematică a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează date cu caracter personal ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor stocării sau, în măsura în care acest lucru a fost prevăzut de autoritatea legislativă și de reglementare europeană sau de către un alt legislator, legi și dispoziții aplicabile în cazul operatorului.

În cazul absenței scopului stocării sau al expirării unui termen de stocare prevăzut de una dintre autoritățile legislative și de reglementare europene sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal se stochează sau se șterg sistematic și în conformitate cu dispozițiile legale.

8. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare: Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a solicita de la operator o confirmare a faptului că prelucrează sau nu date cu caracter personal. Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept la confirmare, ea se poate adresa oricând în acest sens unui angajat al operatorului.

b) Dreptul la informare Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a primi oricând de la operator o informare gratuită privind datele cu caracter personal stocate cu privire la ea și de obține o copie a acestei informări. De asemenea, autoritatea legislativă și de reglementare europeană i-a comunicat persoanei vizate următoarele informații:

· scopurile prelucrării

· categoriile de date cu caracter personal care se prelucrează

· destinatarii sau categoriile de destinatari cărora li s-au divulgat sau încă li se divulgă datele cu caracter personal, îndeosebi în cazul destinatarilor din țări terțe sau al organizațiilor internaționale

· dacă este posibil, durata planificată de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei durate

· existența unui drept la corecție sau ștergere a datelor cu caracter personal cu privire la ea sau la limitarea prelucrării de către operator sau a unui drept de opoziție față de această prelucrare

· existența unui drept de contestare la o autoritate de supraveghere

· dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile privind proveniența datelor

· existența unei proceduri decizionale automatizate, inclusiv a unei proceduri automatizate de creare de profiluri conform articolului 22 alineatele 1 și 4 din RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații concludente privind logica implicată, precum și implicația și efectele dorite ale acestei prelucrări pentru persoana vizată.

De asemenea, persoana vizată dispune de dreptul la informare dacă datele cu caracter personal au fost transmise sau nu către un stat terț sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată dispune de obicei de dreptul de a primi informații cu privire la garanțiile adecvate în legătură cu transmiterea.

Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept la informare, ea se poate adresa oricând în acest sens unui angajat al operatorului.

c) Dreptul la corecție: Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte cu privire la ea. De asemenea, ținând seama de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete – de asemenea, printr-o declarație complementară.

Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept la corecție, ea se poate adresa oricând în acest sens unui angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (dreptul la uitare): Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a solicita operatorului să șteargă datele cu caracter personal cu privire la ea dacă se aplică unul dintre următoarele considerente și dacă prelucrarea nu este necesară:

· Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în scopuri pentru care acestea nu mai sunt necesare.

· Persoana vizată își revocă consimțământul pe care s-a întemeiat prelucrarea potrivit art. 6 alin. 1 litera a din RGPD și nu există vreun alt temei juridic pentru prelucrare.

· Persoana vizată contestă prelucrarea în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD și nu există considerente imperioase justificate în favoarea prelucrării sau persoana vizată contestă prelucrarea în conformitate cu art. 21 alin. 2 din RGPD.

· Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

· Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statelor membre aplicabilă în cazul operatorului.

· Datele cu caracter personal au fost colectate în raport cu serviciile oferite ale societății informaționale conform art. 8 alin. 1 din RGPD.

În cazul aplicării vreunuia dintre considerentele menționate mai sus și dacă o persoană vizată dorește să dispună ștergerea datelor cu caracter personal stocate la NEWORK RECRUITING GERMANY, ea se poate adresa în acest sens oricând responsabilului cu protecția datelor al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor al NEWORK RECRUITING GERMANY va dispune conformarea imediată cu solicitarea de ștergere.

Dacă datele cu caracter personal au fost făcute publice de NEWORK RECRUITING GERMANY și societatea noastră are în calitatea de operator conform art. 17 alin. 1 din RGPD obligația de a șterge datele cu caracter personal, NEWORK RECRUITING GERMANY va lua măsuri adecvate, inclusiv de natură tehnică, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a comunica altor operatori care prelucrează datele cu caracter personal făcute publice faptul că persoana vizată a solicitat acestor altor operatori ștergerea tuturor linkurilor la aceste date cu caracter personal sau copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară.

e) Dreptul la limitarea prelucrării: Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a solicita operatorului limitarea prelucrării atunci când este întrunită una dintre următoarele condiții:

· Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, într-un termen care să îi permită operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.

· Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării datelor cu caracter personal.

· Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă persoana vizată are nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi.

· Persoana vizată a formulat o opoziție împotriva prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD și nu este clar stabilit dacă argumentele justificate ale operatorului cântăresc mai mult decât cele ale persoanei vizate.

Dacă este întrunită una dintre condițiile menționate mai sus și o persoană vizată dorește limitarea datelor cu caracter personal care sunt stocate la NEWORK RECRUITING GERMANY, ea se poate adresa în acest sens oricând responsabilului cu protecția datelor al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor al NEWORK RECRUITING GERMANY va dispune limitarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor: Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a primi datele cu caracter personal cu privire la el, care au fost furnizate de persoana vizată unui operator într-un format structurat, de uz curent, care poate fi citit automat. De asemenea, ea are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără să fie împiedicat de operatorul căruia i s-au furnizat datele cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ conform art. 6 alin. 1 litera a din RGPD sau art. 9 alin. 2 litera a din RGPD sau pe un contract conform art. 6 alin. 1 litera b din RGPD, dacă prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care i-a fost repartizată operatorului și care este de interes public sau se efectuează prin exercitarea unei autorități publice.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor conform art. 21 alin. 1 din RGPD, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct de către un operator către un alt operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și nu sunt afectate astfel drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizată se poate adresa oricând responsabilului cu protecția datelor al NEWORK RECRUITING GERMANY.

g) Dreptul la opoziție: Din motive ce rezultă din situația personală particulară, orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a se opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la ea, care se efectuează în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera e sau f din RGPD. Acest lucru se aplică și pentru crearea de profiluri în temeiul acestor dispoziții.

În cazul opoziției, NEWORK RECRUITING GERMANY nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția situației în care putem prezenta motive legitime și imperioase care prevalează în fața intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau în care prelucrarea servește la constatarea, exercitarea și apărarea unor drepturi.

Dacă NEWORK RECRUITING GERMANY prelucrează date cu caracter personal pentru activități de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a formula oricând opoziție față de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul respectivei activități de marketing. Acest lucru se aplică și pentru crearea de profiluri dacă aceasta din urmă are legătură cu această formă de marketing direct. Dacă persoana vizată se opune prelucrării de către NEWORK RECRUITING GERMANY în scopuri de marketing direct, NEWORK RECRUITING GERMANY nu va mai prelucra date cu caracter personal în aceste scopuri.

Din motive ce rezultă din situația personală particulară, persoana vizată are dreptul de a contesta prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la ea, care se efectuează la NEWORK RECRUITING GERMANY, în scopuri de cercetare economică sau istorică sau în scopuri statistice conform art. 89 alin. 1 din RGPD, cu excepția cazului în care această prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru exercitarea dreptului la opoziție, persoana vizată se poate adresa oricând direct responsabilului cu protecția datelor al NEWORK RECRUITING GERMANY sau unui alt angajat. De asemenea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere directivei 2002/58/CE, persoana vizată este liberă să își exercite dreptul la opoziție prin proceduri automatizate, în cazul cărora se utilizează specificații tehnice.

h) Decizii automatizate individuale, inclusiv crearea de profiluri: Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a nu fi supusă unei decizii întemeiate exclusiv pe o procedură automatizată de prelucrare a datelor – inclusiv crearea de profiluri –, care produce efecte juridice pentru această persoană sau care o afectează grav în mod similar, dacă decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) este permisă în temeiul dispozițiilor legale ale Uniunii sau ale statelor membre, aplicabile în cazul operatorului, și aceste dispoziții legale includ măsuri adecvate de protejare a drepturilor și libertăților, precum și a intereselor persoanei vizate, sau (3) se adoptă cu consimțământul expres al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) privind încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizată și operator este necesară sau (2) aceasta se adoptă cu consimțământul expres al persoanei vizate, NEWORK RECRUITING GERMANY ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate, printre acestea numărându-se cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului și dreptul la exprimarea propriului punct de vedere și la contestarea deciziei.

Dacă persoana vizată dorește să exercite drepturi cu privire la deciziile automatizate, ea se poate adresa în acest scop oricând unui angajat al operatorului.

i) Dreptul la revocarea unui consimțământ acordat în temeiul legislației privind protecția datelor: Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativă și de reglementare europeană de a revoca oricând un consimțământ acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana vizată dorește să își exercite dreptul de revocare a unui consimțământ, ea se poate adresa în acest scop oricând unui angajat al operatorului.

9. Protecția datelor în cazul candidaturilor și în procedura de selecție

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților în scopul derulării procedurii de selecție. Prelucrarea se poate efectua și pe cale electronică. Acesta este cu precădere cazul atunci când un candidat transmite operatorului documentele de candidatură corespunzătoare pe cale electronică, de exemplu pe e-mail sau printr-un formular web care se găsește pe internet. Dacă operatorul încheie un contract de angajare cu candidatul, datele transmise se stochează în scopul derulării raporturilor de încadrare în muncă cu respectarea prevederilor legale. Dacă operatorul nu încheie nici un contract de angajare cu candidatul, documentele de candidatură se șterg în mod automat în douăsprezece luni de la comunicarea deciziei de respingere, în măsura în care ștergerea nu contravine altor interese legitime ale operatorului.

10. Norme privind protecția datelor pentru utilizarea Google Analytics

Operatorul a integrat în această pagină de internet componentele Google Analytics. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web presupune colectarea, compilarea și evaluarea de date sub aspectul comportamentului utilizatorilor de pagini de internet. Un serviciu de analiză web colectează printre altele date privind pagina de internet de pe care o persoană vizată a sosit pe o pagină de internet (așa-numitul Referrer), ce subsite-uri ale paginii de internet au fost accesate și cât de des și pentru ce durată a fost accesat un subsite. O analiză web se utilizează cu precădere pentru optimizarea unei pagini de internet și pentru analiza costuri-beneficii a publicității online.

Operatorul componentelor Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul componentei Google Analytics îl constituie analiza fluxurilor de vizitatori pe pagina noastră de internet. Printre altele, Google utilizează datele și informațiile obținute pentru evaluarea utilizării paginii noastre de internet, pentru a compila pentru noi rapoarte care indică activitățile de pe paginile noastre de internet și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea paginii noastre de internet.

Google Analytics setează un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. S-a explicat deja mai sus ce sunt modulele cookie. Prin setarea modulului cookie, Google va permite analizarea utilizării paginii noastre de internet. Cu fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestei pagini de internet care este operată de operator și în care s-a integrat o componentă Google Analytics, browserul internet va permite în sistemul informatic al persoanei vizate, în mod automat, cu ajutorul componentei Google Analytics respective, transferul de date către Google în scopul analizei online. În cadrul acestei proceduri tehnice, Google obține informații privind date cu caracter personal precum adresele IP ale persoanei vizate, care, printre altele, servesc Google la determinarea originii vizitatorilor și a numărului de click-uri și îi permit ulterior să deconteze comisioane.

Cu ajutorul modulelor cookie se stochează informații cu caracter personal, de exemplu timpul de acces, locul din care se inițiază un acces și frecvența vizitelor persoanei vizate pe pagina noastră de internet.În timpul acestui proces se pot colecta, printre altele, urmãtoarele informații: Adresa IP, data și ora accesãrii paginii, calea de acces, informații despre toate browserele utilizate de dvs. și dispozitivul utilizat de dvs., paginile vizitate, URL-ul de referințã (pagina de internet de pe care ați deschis pagina noastrã de internet), datele locației, activitãțile de achiziție. În plus, se colecteazã caracteristicile demografice precum grupa de vârstã, sex și categorii de interese, dupã care acestea se transmit cãtre Google în Statele Unite ale Americii. . Aceste date cu caracter personal se stochează de către Google în Statele Unite ale Americii. În anumite împrejurări, Google transmite către terți aceste date cu caracter personal colectate prin procedura tehnică.

Persoana vizată poate împiedica oricând setarea de module cookie de către pagina noastră de internet, astfel cum se prezintă mai sus, cu ajutorul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și se poate astfel opune permanent setării de module cookie. De asemenea, o astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să seteze un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. De asemenea, un modul cookie setat deja de Google Analytics poate fi șters oricând prin intermediul browserului internet sau al altui software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a se opune și înregistrării datelor create de Google Analytics, referitoare la o utilizare a acestei pagini de internet, precum și prelucrării acestor date de către Google, și de împiedica aceste operațiuni. Pentru aceasta, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un program de completare browser accesând linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest program de completare comunică Google Analytics prin JavaScript faptul că transferul de date și informații privind vizitele efectuate pe paginile de internet către Google Analytics nu este permis. Instalarea de programe de completare browser este interpretată de Google ca opoziție. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate se șterge, se formatează sau se reinstalează ulterior, persoana vizată trebuie să efectueze o nouă instalare a programului de completare browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de completare browser este dezinstalat sau dezactivat de către persoana vizată sau o altă persoană aflată sub controlul acesteia, există posibilitatea reinstalării sau reactivării programului de completare browser.

Informații suplimentare și normele aplicabile privind protecția datelor ale Google pot fi apelate la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Detalii suplimentare despre Google Analytics găsiți la acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 I lit. a din RGPD servește societății noastre ca temei legal pentru operațiunile de prelucrare în cadrul cărora obținem un consimțământ pentru un anumit scop al prelucrării. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract a cărui parte persoana vizată este, astfel precum este cazul de pildă la operațiunile de prelucrare necesare pentru livrarea de mărfuri sau pentru furnizarea unui alt serviciu sau contraprestații, prelucrarea se întemeiază așadar pe art. 6 I lit. b din RGPD. Același lucru se aplică pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea de măsuri precontractuale, de exemplu în cazul solicitărilor de informații privind produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră este supusă unei obligații legale care face necesară prelucrarea datelor cu caracter personal precum, de exemplu, îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se întemeiază pe art. 6 I lit. c din RGPD. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi rareori necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acest lucru poate fi necesar în cazul în care un vizitator în unitatea noastră ar fi rănit și, ulterior, numele, vârsta și istoricul său medical sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, unui spital sau unui alt terț. Prelucrarea s-ar întemeia în acest caz pe art. 6 I lit. d din RGPD. În ultimă instanță, operațiunile de prelucrare s-ar putea întemeia pe art. 6 I lit. f din RGPD. Operațiunile de prelucrare se bazează pe acest temei juridic, care nu figurează printre temeiurile juridice menționate anterior, atunci când este necesară prelucrarea în vederea protejării unui interes legitim al societății noastre sau al unui terț, în măsura în care nu prevalează interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. Aceste operațiuni de prelucrare ne sunt permise îndeosebi ca urmare a faptului că au fost stipulate în mod special de către legislatorul european. Acesta a considerat că un interes legitim ar putea fi acceptat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 din RGPD).

12. Interesele legitime privind prelucrarea, urmărite de operator sau de un terț

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiază pe art. 6 I lit. f din RGPD, este în interesul nostru legitim să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și asociaților noștri.

13. Durata stocării datelor cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal îl constituie respectivul termen legal de păstrare. După expirarea termenului, datele corespunzătoare se șterg în mod sistematic în măsura în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

14. Dispozițiile legale sau contractuale privind furnizarea de date cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza date cu caracter personal; posibile consecințe ale nefurnizării

Precizăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este prevăzută parțial de lege (de ex. dispoziții fiscale) sau poate rezulta din dispozițiile contractuale (de ex. date privind partenerul contractual). Pentru încheierea unui contract poate fi necesar în anumite cazuri ca o persoană vizată să ne pună la dispoziție date cu caracter personal care trebuie prelucrate ulterior de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal dacă societatea noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizată. Înainte de furnizarea unor date cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta trebuie să se adreseze unuia dintre angajații noștri. De la caz la caz, angajatul nostru precizează persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege sau în contract sau dacă este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de furnizare a datelor cu caracter personal și ce consecințe ar avea nefurnizarea datelor cu caracter personal.

VOILA_REP_ID=C12581E7:003052A9